تقویت سازه به روش های زیر توسط مقاومسازان ارگ بنیان صورت می پذیرد:
1. تقویت با الیاف FRP
2.تقویت به روش ژاکت فولادی و بتنی
3.تقویت به روش نزدیک سطح NSM
4.تقویت به روش Plate