دستورالعمل بهسازی لرز ه ای ساختمان های موجود (نشریه ۳۶۰)
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه ۳۶۱)
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود –ساختمان های فولادی ( نشریه شماره ۱-۳۶۳ )
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود –ساختمان های بتنی ( نشریه شماره ۲-۳۶۳ )
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود –ساختمان های بنایی ( نشریه شماره ۳-۳۶۳ )
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود  ( نشریه شماره ۳۷۶ )
راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها  ( نشریه شماره ۵۱۱ )
راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی  FRP   ( نشریه شماره ۳۴۵ )
آئین کار طراحی ساختمانها در برابر زلزله ویرایش سوم ( استاندارد ۲۸۰۰ )
راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی (نشریه شماره 524)
NEHRP GUIDELINES FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS – FEMA-273
PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS – FEMA 356
 Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures – FEMA 440
Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings – ATC40 – Volum1
Seismic Rehabilitation of Existing Buildings – ASCE – SEI 41-06
ASCE/SEI 41 Update

لیست تمامی راهنمای طراحی سازه مربوط به آیین نامه بتن آمریکا ACI

 

ACI 117M-10 – Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary METRIC-American Concrete Institute (ACI) (2010).pdf
ACI 132R-14 – Guide for Responsibility in Concrete Construction.pdf
ACI 201.1R-08 – Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete in Service-American Concrete Institute.pdf
ACI 201.2R-08 – Guide to Durable Concrete-American Concrete Institute.pdf
ACI 209.2R-08 – Guide for Modeling and Calculating Shrinkage and Creep in Hardened Concrete-American Concrete Institute.pdf
ACI 212.3R-10 – Report on Chemical Admixtures for Concrete-American Concrete Institute.pdf
ACI 224R-01 – Control of Cracking in Concrete Structures (Reapproved 2008)-American Concrete Institute.pdf
ACI 228.1R-03 – In-Place Methods to Estimate Concrete Strength.pdf
ACI 228.2R-13 – Report on Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures.pdf
ACI 237R-07 – Self-Consolidating Concrete-American Concrete Institute.pdf
ACI 302.1R-15 – Guide to Concrete Floor and Slab Construction.pdf
ACI 304.2R-17 – Guide to Placing Concrete by Pumping Methods.pdf
ACI 304R-00 – Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete (Reapproved 2009).pdf
ACI 305R-20 – Guide to Hot Weather Concreting.pdf
ACI 306R-16 – Guide to Cold Weather Concreting.pdf
ACI 308R-16 – Guide to External Curing of Concrete.pdf
ACI 309.1R-08 – Report on Behavior of Fresh Concrete During Vibration.pdf
ACI 309.2R-15 – Guide to Identification and Control of Visible Surface Effects of Consolidation on Formed Concrete Surfaces.pdf
ACI 309R-05 – Guide for Consolidation of Concrete.pdf
ACI 311.4R-05 – Guide for Concrete Inspection.pdf
ACI 311.5-04 Guide for Concrete Plant Inspection and Testing of Ready-Mixed Concrete.pdf
ACI 314R-16 – Guide to Simplified Design for RC Buildings.pdf
ACI 318_2R-19 – Building Code Requirements for Concrete Thin Shells.pdf
ACI 329R-14 – Report on Performance-based Requirements for Concrete.pdf
ACI 332-20 – Code Requirements for Residential Concrete.pdf
ACI 334.1-22 – Concrete Shell Structures.pdf
ACI 347.2R-05 – Guide for Shoring-Reshoring of Concrete Multistory Buildings.pdf
ACI 347R-14 – Guide to Formwork for Concrete.pdf
ACI 352R-02 – Recommendations for Design of Beam-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures.pdf
ACI 364.1R-19 – Guide for Assessment of Concrete Structures Before Rehabilitation.pdf
ACI 374.2R-13 – Guide for Testing Reinforced Concrete Structural Elements Under Slowly Applied Simulated Seismic Loads.pdf
ACI 374.3R-16 – Guide to Nonlinear Modeling Parameters for Earthquake Resistant Structures.pdf
ACI 377-21 – Integrity and Collapse Resistance of Structural Concrete.pdf
ACI 421_2R-21 – Seismic Design of Punching Shear Reinforcement.pdf
ACI 421.1R-20 – Guide for Shear Reinforcement for Slabs.pdf
ACI 435R-20 – Report on Deflection of Nonprestressed Concrete Structures.pdf
ACI 437R-19 – Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings.pdf
ACI 445_2R-21 – Strut and Tie Method Guidelines.pdf
ACI 445.1R-12 – Report on Torsion in Structural Concrete.pdf
ACI 445R_99 – Recent Approaches to Shear Design of Structural Concrete.PDF
ACI 447R-18 – Design Guide for Twisting Moments in Slabs.pdf
ACI 546R-14 – Guide to Concrete Repair.pdf